Algemene voorwaarden

Lees deze algemene gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door en zorg dat je de inhoud ervan begrijpt.

Door gebruik te maken van onze service ga je akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden. Eventuele (inkoop)voorwaarden van anderen wijzen we nadrukkelijk van de hand. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 mei 2022.

Wij bieden een platform waarop wij, onze lokale aangesloten maatschappijen en andere verkopers (“Cliënten”) aanbiedingen kunnen plaatsen voor privileges, vouchers, deals, goederen en andere producten (“Diensten”). Als aanbieder van het platform helpen we transacties van “cliënten” voor hun diensten op ons platform te faciliteren aan “gebruikers”. Wij treden nooit op als koper noch als verkoper. Wij bieden een omgeving waar “cliënten” en “gebruikers” transacties tot stand kunnen brengen. Dit betekent dat er ter aanvulling contractuele verbintenissen met verschillende rechtspersonen ontstaan tussen “cliënten” en “gebruikers”

1. Definities
Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle webshops en applicaties van MembersUnited
Cliënt De natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die MembersUnited een producten / diensten geeft dan wel met MembersUnited een Overeenkomst heeft gesloten.
Wij, ons MembersUnited, hierna te noemen MembersUnited
Je/Jij, jou De gebruiker van de Dienst of de Website
Dienst De terbeschikkingstelling van de webapplicatie door MembersUnited, het geheel van informatie en product(en), het proces van vervaardiging, gereedmaken van bestelling(en) van één of meerdere producten, in virtuele of fysieke vorm, betaling en het ter post aanbieden van de opdracht, al dan niet in combinatie met postzegels.
Gebruiker De persoon die de MembersUnited website en/of App bezoekt of gebruikt.

  • MembersUnited 
    Vestigings- & bezoekadres MembersUnited:
    Oude Bestseweg 5
    5688DM Oirschot 
    KvK-nummer: 82214352

Herroepingsrecht
de mogelijkheid voor de Cliënt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ontvanger
De uiteindelijke ontvanger van een MembersUnited applicatie
Overeenkomst
De overeenkomst waarbij MembersUnited en de gebruiker het verrichten van een dienst of andere rechtsbetrekking aangaan.
Website
De www.membersunited.online en www.membersunited.app internetomgeving(en)

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Overeenkomst, nadere overeenkomsten alsmede aanbiedingen en mededelingen van MembersUnited die verband houden met de Dienst.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen.
2.3 Voor zover de bepalingen van de Overeenkomst afwijken van de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van verzending van de bevestiging van de Opdracht door MembersUnited, dan wel, bij gebreke van een dergelijke bevestiging, door het verrichten van de Dienst.
3.2 MembersUnited behoudt zich het recht voor om een Opdracht om haar moverende redenen te weigeren dan wel nadere voorwaarden te stellen.
3.3 MembersUnited behoudt zicht het recht om producten en/of beelden met een aanstootgevend beeld, beledigende of racistische teksten en/of die anderszins in strijd zijn met de wet, openbare orde en/of de goede zeden – zulks ter beoordeling van MembersUnited en/of haar toeleveranciers – te blokkeren.

4. De Dienst
4.1 Het is Cliënt niet toegestaan om de Dienst in strijd met de wet, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens MembersUnited of derden.
4.2 Het is Cliënt niet toegestaan de Dienst te gebruiken in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4.3 Cliënt dient te beschikken over Internet toegang (met gebruik van Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger, Firefox 3 of hoger of Safari 4 of hoger, een e-mail adres, een pc en een vrije vaste of mobiele telefoonverbinding.
4.4 Het is Gebruiker niet toegestaan een niet bestaand E-mail adres op te geven.
4.5 Klachten over de uitvoering van de Dienst dienen binnen 4 weken na afloop van de door MembersUnited aangegeven bezorgperiode te worden ingediend, tenzij dit van Gebruiker redelijkerwijs niet kan worden verlangd, bij gebreke waarvan iedere aanspraak van gebruiker komt te vervallen.
4.6 Bij bezoek van de website vanuit een ander land dan Nederland, dan is Gebruiker verantwoordelijk voor de naleving van daar geldende wet- en regelgeving.
4.7 De op de website weergegeven afbeeldingen zijn niet op ware grootte en kunnen afwijken in kleur, vorm, maat, contrasten en lay-out ten opzichte van via de website bestelde en afgeleverde producten. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig is, niet correct is, of dat deze is verouderd.
4.8 MembersUnited biedt alle producten, diensten en informatie aan zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins.
4.9 Gebruiker mag de dienst niet gebruiken op een manier die in strijd is met de wet, de overeenkomst, of de algemene voorwaarden.
4.10 Gebruiker mag op geen enkele wijze onrechtmatig handelen jegens MembersUnited.
4.11 Het is niet toegestaan om de website op een manier te gebruiken die het functioneren van de website en/of het gebruik door anderen kan hinderen en/of op deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.
4.12 MembersUnited heeft het recht (maar niet de verplichting) om content van Cliënt en Gebruikers te controleren en naar eigen inzicht te weigeren of verwijderen.

5. Beveiliging en Internet
MembersUnited zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de Dienst te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door Cliënt ingevoerde gegevens en zijn eigen, op de Website geplaatste adresbestanden, maar MembersUnited kan ter zake geen garantie geven.

6. Aansprakelijkheid
6.1 MembersUnited aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die Gebruiker lijdt door tekortkomingen van MembersUnited in de uitvoering van de Dienst.
6.2 MembersUnited kan zich niet beroepen op de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid voor zover de schade is ontstaan uit haar eigen handelen of nalaten, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.
6.3 Gebruiker vrijwaart MembersUnited voor alle aanspraken van derden ter zake van de inhoud van door “cliënten” aangeboden verrassingen.

7. Overmacht
MembersUnited is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming. Van een niet toerekenbare tekortkoming is onder meer sprake indien MembersUnited niet in staat is haar verplichtingen jegens Gebruiker na te komen als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming van derden van wiens hulp MembersUnited gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van een tekortkoming van leveranciers van telecommunicatiediensten.

8. Prijzen en betaling
8.1 Elk deelnemend bedrijf bepaalt zelf tot welke datum de verrassingen verzilverd kunnen worden en tegen welke condities. Dit wordt kenbaar gemaakt op de verrassing in de account van de klant. U kunt de verrassingen uiteraard alleen verzilveren bij het bedrijf waarvan u de verrassing ontvangen heeft. Verrassingen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of andere waarde compensatie. 

9. Inschakeling van derden
MembersUnited is gerechtigd om voor het verrichten van (delen van) de Dienst derden in te schakelen. De door MembersUnited ingeschakelde personen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de actie, noch voor welke schade of letsel dan ook eigendommen en/of personen als gevolg van de actie. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de verrassingen kunt u terecht op info@membersunited.nl 

10. Gebruik van adresgegevens en privacy
MembersUnited hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar Gebruikers en heeft een privacystatement gemaakt dat van toepassing is op de Dienst. Door het verstrekken van de Opdracht gaat Gebruiker akkoord met dit privacystatement.

11. Klantenservice
Voor vragen en klachten met betrekking tot de Dienst kan Gebruiker zich wenden tot de Klantenservice via mailadres klacht@membersunited.online

12. Intellectuele Eigendomsrechten
De inhoud van deze site (waaronder begrepen de beelden in de MembersUnited collectie, teksten, grafisch materiaal en logo’s) is in eigendom van MembersUnited of aan MembersUnited gelieerde derden zoals MembersUnited en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is dan ook verboden om de inhoud van deze website op welke manier dan ook te wijzigen, publiceren, reproduceren, verveelvoudigen (waaronder downloaden), verkopen, distribueren, tentoonstellen, openbaar maken of op welke andere manier dan ook te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MembersUnited en/of haar licentiegevers.

13. Nieuwsbrief
13.1 Wanneer men een account aanmaakt kan de Gebruiker toezending van de nieuwsbrief voorkomen door de optie uit te schakelen.
13.2 Bij elke nieuwsbrief is er de mogelijkheid om je uit te schrijven.

14. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden kunnen door MembersUnited te allen tijde worden gewijzigd.

15. Slotbepalingen
15.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen tussen MembersUnited en de Gebruiker die voortvloeien uit de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Bosch.

16. Disclaimer
Door deze website te bezoeken of te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze voorwaarden. We garanderen niet dat de website foutloos of zonder onderbreking zal functioneren.